Latest Entries »

Lekcija 2

Dozvoljeni napon

Najveći napon koji se može dozvoliti u elementima konstrukcija nazivamo dozvoljeni napon. Napon koji se javlja u elementima konstrukcija nesme biti veći od dozvoljenog napona. Za dozvoljeni napon se uzima napon koji je određen broj puta manji od tz. opasnog napona pri kome nastaju prekomerne deformacije ili lom materijala. Dozvoljeni napon zavisi od vrste materijala pa se različito definiše kod žilavih i kod krtih materijala.

Primer 1

Primer je iz aksijalnog naprezanja

pr. Dimenzionisati štap izložen dejstvu aksijalne sile pritiska , intenziteta F= 90 kN,ako je štap kvadratnog poprečnog preseka, stranice a i ako je dozvoljeni napon σ = 8 106  Pa.

Rešenje:

Vrednost glavnog napona je određena izrazom

σ= F/A

iz prethodnog izraza dobijamo

A=F/σ

ako zamenimo

A= a2

dobijamo

a2 = F/σ

zamenom vrednosi

a2= 90 103/8 106=0.01124 m2

sledi da je

a= 0.106 m

Komponente glavnog vektora FR su :

–         Fx, Fy  –  transverzalne sile

–         Fz        –  aksijalna sila

Komponente glavnog momenta M su :

–         Mx, My  –  momenti savijanja

–         Mz          – moment uvijanja ili moment torzije